Aureus Programs: Dividends & MasterCard

Update: Aureus Programs

Due to most recent events involving the awaited release of the Aureus Prepaid MasterCard (APM), the Aureus dividend program has been extended to continue until the end of 2021. In order to support this MasterCard program, a long-term strategy must be implemented to help promote the usage of Aureus on an international and global scale.

In celebration of this new development, Aureus will now have dividends generated from multiple activities: sales of AURS, merchant fees, transaction fees, and a minimum of 300BCH converted monthly. The amount of BCH used to convert has been reduced to accommodate the long-term plan needed to maintain the additional programs.

Since the beginning of this year, cryptocurrencies have been experiencing drops in prices which has affected the market as a whole. In turn, this has also affected the Aureus ecosystem since the dividends are highly dependent on the prices of BCH and BTC. Therefore, in lowering the BCH amount converted monthly, we hope that this strategy will strengthen our efforts to prolong the Aureus programs. In the future, the BCH amount could increase as it will have a direct correlation to the income generated from the prepaid cards.

We would also like to encourage users to trade AURS on exchanges to show the true volume of AURS to the public. In doing so, you will be helping out the Aureus community.

We will continue to provide the same high-level maintenance and service as you have enjoyed in the past. We are sorry for any inconvenience this may cause but would like to assure all our members that we pledge to do all we can to make Aureus thrive.

For more information, please do not hesitate to contact us or check out our FAQ. _______________________________________________________________

Do những sự kiện gần đây nhất liên quan đến sự ra mắt được mong đợi của sản phẩm thẻ Aureus Prepaid MasterCard (APM), chương trình cổ tức của Aureus đã được mở rộng kéo dài cho đến cuối năm 2021. Nhằm hỗ trợ chương trình MasterCard này, một chiến lược dài hạn cần phải được thực hiện để giúp thúc đẩy việc sử dụng đồng tiền ảo Aureus trên phạm vi quốc tế và toàn cầu.

Nhân dịp kỷ niệm mốc phát triển mới này, công ty Aureus sẽ có các khoản tiền chia lời được tạo ra từ nhiều hoạt động khác nhau: kinh doanh đồng tiền ảo AURS, phí dành cho đơn vị chấp nhận thẻ, phí giao dịch, và tối thiểu là 300 BCH được chuyển đổi hàng tháng. Số lượng đồng BCH được sử dụng để chuyển đổi đã được điều chỉnh giảm nhằm tạo điều kiện cho kế hoạch dài hạn cần thiết để duy trì các chương trình bổ sung này.

Kể từ đầu năm nay, các đồng tiền ảo đã trải qua các đợt sụt giảm giá cả, qua đó đã ảnh hưởng đến thị trường nói chung. Ngược lại, điều này cũng ảnh hưởng đến hệ sinh thái đồng tiền ảo Aureus vì khoản tiền chia lời phụ thuộc rất nhiều vào giá của các đồng BCH và BTC. Vì vậy, bằng việc giảm số tiền BCH được chuyển đổi hàng tháng, chúng tôi hy vọng rằng chiến lược này sẽ củng cố các nỗ lực của chúng tôi nhằm kéo dài các chương trình của công ty Aureus. Trong tương lai, số tiền BCH có thể tăng do điều này có mối tương quan trực tiếp với khoản thu nhập phát sinh từ các loại thẻ trả trước.

Chúng tôi cũng muốn khuyến khích người dùng sẽ kinh doanh đồng AURS trên các sàn giao dịch để cho thấy số lượng giao dịch thực tế của đồng AURS trong công chúng. Bằng cách thực hiện điều này, quý vị sẽ giúp ủng hộ cho cộng đồng Aureus.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp việc bảo trì và dịch vụ cấp độ cao tương tự như quý vị đã từng thụ hưởng trước đây. Chúng tôi xin lỗi nếu có bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra cho quý vị nhưng chúng tôi muốn đảm bảo với tất cả thành viên của mình rằng chúng tôi cam kết sẽ làm tất cả để giúp cho Aureus phát triển.

Share with